ธีมไลน์นางกวัก ดูดวงสดทางโทรศัพท์

Exclusive เจาะประเด็น “เอดีบีแนะเพิ่มคุณภาพการศึกษายกระดับไทยเป็นประเทศรายได้สูง” / 21 เม.ย. 60

   
ธนาคารพัฒนาเอเชีย ได้วิเคราะห์ความท้าทายเชิงนโยบายของไทยเกี่ยวกับนโยบาย Thailand 4.0 โดยระบุว่า นโยบาย Thailand 4.0 เป็นแนวทางที่ถูกต้องที่จะทำให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง


Loading...